Quy tắc làm việc của nhân viên bảo vệ

Nhân viên bảo vệ trước khi thực hiện nhiệm vụ cần phải biết những quy tắc lằm việc nghiêm của Công Ty đặt ra và tuân thủ theo pháp luât

    Khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ thì nhân viên bảo vệ cần tuân thủ lề lối làm việc như sau:

-      Khi làm nhiệm vụ phải tiến hành công khai.

-      Phải chịu trách nhiệm trước cấp trên và người đứng đầu cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp.

-      Luôn có tinh thần hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ chung, lợi ích và mục đích chung.

-      Luôn sẵn sàng đối phó với đối tượng xấu, trong mọi tình huống phải dũng cảm và nỗ lực hết khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

-      Thực hiện đúng quy trình đã được bồi dưỡng huấn luyện.            

-      Khi thực hiện nhiệm vụ luôn giữ thông tin với cấp trên trực tiếp. Không thực hiện hoạt động ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

-      Phải cộng tác tích cực với cơ quan công an với vấn đề an ninh trật tự,  phòng chống cháy nổ.